1

PENDAFTARAN KONTRAKTOR
PENDAFTARAN PENGGUNA BARU

PROFAIL SYARIKAT

MAKLUMAT PEGAWAI SYARIKAT YANG DITAULIAHKAN (WAJIB DIISI OLEH KONTRAKTOR)

MAKLUMAT PEGAWAI SYARIKAT YANG DITAULIAHKAN
Pengarah: 1
NAMA PENGARAH NO KAD PENGENALAN
PENGESAHAN PETENDER

Saya nombor kad pengenalan penama dalam perakuan CIDB bagi pihak dengan ini mengesahkan bahawa segala maklumat mengenai butir-butir pendaftaran dan butiran syarikat yang saya/kami* kemukakan untuk tujuan pendaftaran akaun ini adalah benar, tepat dan lengkap.

Saya/Kami* adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas maklumat yang dikemukakan kepada Kerajaan dan Kerajaan berhak untuk membatalkan akaun pendaftaran syarikat serta mengambil tindakan sewajarnya selaras dengan undang-undang yang berkuatkuasa sekiranya maklumat yang diberikan adalah palsu.

1